Enter your keyword

mimarlik

Amacı: Programın amacı estetik, teknik gerekleri yerine getiren mimari tasarımlar yeteneğine sahip, mimarlık tarihi ve kuramları, ilgili sanat alanları, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında yeterli bilgi ile donatılmış, insanlar ile binalar arasındaki, binalar ile içinde yer aldıkları çevre arasındaki ilişkinin ve gerek binaları gerekse binalar arasında kalan mekanları insan gereksinimleriyle ve insan ölçeği ile ilişkilendirme bilinci ile hareket eden tasarıma ilişkin fikirlerin binaya dönüştürülmesi ve tasarımın genel planlama ile bütünleştirilmesi ile bağlantılı iş kolları, kuruluşlar, yönetmelikler ve usuller hakkında yeterli bilgiye sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Mimarlık mesleğini teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara mimari boyutlarına göre akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, etik ve estetik değerlerle donanmış, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitimin niteliğini artırarak, disiplinler arası araştırma ve çalışmaları geliştirebilen mimarların yetiştirilmesini özgörev kabul eder.

Program Dili: Türkçe, İngilizce

Program Tanımı: Balkan Üniversitesi Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mimarlık programını tamamlayan mezunlara, ilgili alanlarda tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlamaktadır. Mimari tasarım stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri çağdaş bir çalışma ortamında yapılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Mimarlık Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları beklenmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde çift anadal ya da yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS kredi almalı ve 30 iş günü şantiye ve 30 iş günü büro stajını tamamlamalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Mimarlık Programı ölçme ve değerlendirme esasları Balkan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve Serbest Meslek Sahibi olarak büro açabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.